Cocktail

Avocado: 12, Cucumber: 12, Asparagus: 12, Tuna: 12, 

Chicken: 12, Salmon: 12, Yellow Radish: 12 

Total: 84 (piece)

Salmon Festival

Sake(N): 8, Salmon n Onion(N): 4, Tamago: 4,

Lion King: 6, Sunset (BR): 4, 

Salmon(SR): 12, Salmon Avo: 12 

Total: 50 (piece)

Traditional

Sake(N): 8, Ebi: 8, Tako: 4, Scallop: 4, Unagi: 4,

Slmon Sashimi: 12, Tuna Sashimi: 6 

Total: 46 (piece)

Windmill

Tuna Avo: 12, Salmon Avo: 12, Chicken Avo: 12,

Kani Cucumber: 12, Asparagus Avo: 6, Inari: 4 

Total: 58 (piece)

Combination

Tuna Avo: 6, Chic Avo: 6, Kani Avo: 6,

Salmon Avo: 6, Lion King: 4, Crunch: 8, Ebi: 8,

Sunset: 4, Teriyaki(with 4 sauces): 8

Total: 56 (piece)